Projekt Varnost

Varstvo pri delu

 

Zakon lastniku predpisuje, predvsem za proizvodna podjetja, da mora vsaj na tri leta poskrbeti za varstvo pri delu. Usposabljanje za varstvo pri delu se mora izvajati po programih, ki ustrezajo specifikam delovnega mesta. Vsebino programov je potrebno prilagajati v skladu z novimi vrstami potencialnih nevarnosti. Če zaposleni ni usposobljen za varstvo pri delu, varnost pri delu ne obstaja. Praktično in teoretično pripravljenost na nevarnosti pri delu na delovnem mestu preizkuša delodajalec, ki na podlagi ocene tveganj tudi predpisuje izredne ali redne teste varnega dela za zaposlene, ki so izpostavljeni večjim tveganjem za poškodbe in škodovanju zdravju.